Temel İşletme Bilgi ve Sistemleri

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

İşletmenin en temel işlevleri; pazarlama, üretim, finans, muhasebe, insan kaynakları, araştırma-geliştirme ve halkla ilişkilerdir. İşletmelerde bu işlevlerin yerine getirilebilmesi için, bu birimler, İnternet, intranet, extranet vb. bilgi teknolojilerinden gerektiği şekilde yararlanmalıdır. Verileri bilgiye dönüştürme sürecinde işletmeler tarafından birimlere gerekli katkının sağlaması bilgiyi etkin kullanma avantajını da beraberinde getirecektir.

Temel işletme bilgi sistemleri, belirtildiği gibi işletmenin yönetiminden sorumlu karar vericilere ve işletmeyle ilgili taraflara gerekli olan işletme içi ve işletme dışı bilgileri sağlamaya yönelik bilgi üreten sistemlerin oluşturduğu bir bütündür. İşletmeler, faaliyet sistemlerine, faaliyet hacimlerine, örgütlenme şekillerine, yönetim anlayışlarına, yasal düzenlemelere ve içinde bulundukları diğer koşullara göre; birçok alt bilgi sistemi geliştirmek, kurmak ve çalıştırmak durumundadır. İşletme faaliyetlerinin yürütülmesi, işletmedeki problemlerin çözülmesi ve iş fırsatlarının kovalanması gibi eylemlerin yerine getirilmesinde bilgi sistemlerini kullanma gibi birçok yöntem vardır. Bir yöneticinin beklentisi, temel bilgi sistemlerinin işletmenin işlevlerinin her birini desteklemesidir.

Muhasebe, finansman, pazarlama, üretim ya da insan kaynakları yönetimi gibi işletme fonksiyonlarına veri işlemede, bilgileri raporlamada ve karar almada destek sağlayacak bilgi sistemlerini tanımlamak amacıyla “Temel İşletme Bilgi Sistemleri” ifadesi kullanılmaktadır. Bu nedenle, işletmenin işlevsel alanlarındaki bilgi sistemlerine ilişkin uygulamalar, muhasebe bilgi sistemleri, pazarlama bilgi sistemleri, üretim bilgi sistemleri, finans bilgi sistemleri ve insan kaynakları bilgi sistemleri gibi temel işletme işlevlerine paralel olan sistemler, “Temel İşletme Bilgi Sistemleri” olarak adlandırılır. Temel işletme bilgi sistemleri, 5 ana grupta toplanabilir.

Temel işletme bilgi sistemleri:
– Üretim bilgi sistemi,
– Pazarlama bilgi sistemi,
– İnsan kaynakları bilgi sistemi,

– Finans bilgi sistemi,
– Muhasebe bilgi sistemi’dir
Üretim, pazarlama, insan kaynakları, finans ve muhasebe bilgi sistemleri, sistem kavramı olarak, birbirinden bağımsız değillerdir. Sürekli olarak birbirlerine bağımlı olup, karşılıklı bilgi alış verişi içindedirler. Bu bilgi sistemleri, bilgi akışı suretiyle işletmenin bütün faaliyet fonksiyonlarını (üretim, pazarlama, finans vb. ) dolayısıyla bütün yönetim işlevlerini (planlama, örgütleme, yürütme, kontrol) ve yönetim basamaklarını (üst, orta, alt yönetim) birbirlerine bağlayarak işletmeyi bir sistem şeklinde bütünleştirirler.

Üretim Bilgi Sistemi

Üretim bilgi sistemi, işletmede üretilen mamullerin, hizmetlerin ve bunlara ilişkin girdilerin (hammadde, malzeme vb. ) işletme içindeki fiziksel akışlarına (fiziksel dönüşümlerine) ilişkin bilgileri sağlamaya yönelik bilgi sistemidir. Örneğin, üretim planlaması ve kontrolü, stok kontrolü ve yönetimi, kalite kontrol gibi işletme faaliyetlerini yerine getirmektedir.

Üretim bilgi sistemi, işlem süreçleme işlevleri (iş akışları, teknoloji, siparişlerin izlenmesi, depo ve ambar bilgileri vb. ), üretim denetimi ve raporlama işlevleri (üretim denetimi, maliyet denetimi, girdi denetimi vb. ), yapısal olmayan üretim planlama işlevleri (girdi tedarik etme, üretim, bakım onarım, taşıma ve depolama), yapısal üretim planlaması işlevleri (kuruluş yeri seçimi, kapasite saptama, teknoloji seçimi, yapısal üretim kaynakları, uzun dönemli talep tahminleri) gibi işlevleri kapsamaktadır.

Üretim bilgi sistemlerinin otomasyonuna paralel olarak, malzeme gereksinim planlaması, stok yönetimi, ürün geliştirme ve tasarım, kaynak planlaması gibi konularda çeşitli yazılımlar geliştirilmiş ve bu yazılımlar sayesinde karar vericiler daha kısa zamanda doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma şansına sahip olmuşlardır.

Pazarlama Bilgi Sistemi

Pazarlama bilgi sistemi, malların ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye veya kullanıcıya doğru akışları, satış öncesi ve sonrası hizmetler, pazar araştırması, yeni ürünlerin geliştirilmesi, satış planlaması, reklam ve tanıtım, fiyatlama, satış analizleri, satışlar, satış sonrası hizmetler ve en az maliyetle en fazla müşteri memnuniyeti gibi işletme faaliyetlerine ilişkin bilgiler sağlamaya yönelik bir bilgi sistemidir. İşletmeler, pazarlama faaliyetleriyle ilgili bilgileri, pazarlama bilgi sisteminden sağlarlar. Bu amaçla pazarlama bilgi sistemi, işlem süreçleme işlevi (sipariş kabulü, faturalama, geribildirim vb. ), pazarlama denetimi ve raporlama işlevi (bütçe sapmalara, pazar payı, satış gücü performansı, tüketici hizmetleri, reklam ve satış çabaları, fiyat değerlemeleri, ürün karlılığı vb. gibi pazarlama ve satış faaliyetleri), yapısal olmayan pazarlama işlevleri, (pazarlama araştırması, satış

tahminleri, pazarlama bütçeleri, ürün planlaması, fiyatlama, dağıtım kanallarının belirlenmesi, reklam ve diğer satış çabaları, fiziksel dağıtım gibi pazarlama planları), yapısal pazarlama planlaması işlevleri (stratejik pazarlama planlamaları, yeni ürün ve pazar geliştirme, tüketici odaklı yapısal planlama, müşteri memnuniyeti, elektronik pazarlama ve ticareti vb. ) içermektedir.

Bilgisayar teknolojisinin ve özellikle web teknolojisindeki baş döndürücü değişimler pazarlama kavramının sınırlarının yeniden çizilmesine neden olmuş ve işletmelerin pazarlama faaliyetlerini İnternet üzerinden sürdürmeleri kendilerine çok büyük avantajlar sağlamıştır.

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

İşletmecilik dünyasında çok uzun süredir işletmenin işlevleri arasında yer alan personel bilgi sistemi, 1980’li yıllardan sonra gerek işletmecilik alanında, gerekse teknolojik alanda meydana gelen değişimler paralelinde kabuk değiştirmiş ve bu işlev, insan kaynakları işlevi haline dönüşmüştür. Bu değişime paralel olarak personel bilgi sistemi de yerini insan kaynakları bilgi sistemine bırakmıştır. Bu iki kavram arasında birçok farklılık olmakla birlikte, en önemli fark; personel bilgi sisteminin daha çok işletme çıkarlarını gözetmesine ya da işgücü verimliliğini temel amaç olarak benimsemesine karşın, insan kaynakları bilgi sisteminin ise bunlara ek olarak toplam kalite yönetimi felsefesi çerçevesinde bir iç müşteri olarak tanımlanan çalışanların mutluluğunu benimsemiş olmasıdır.

İnsan kaynakları bilgi sistemi, insan kaynağının planlanması, işe alma ve yerleştirme, sürekli eğitim, ücret yönetimi, güvenlik ve sağlık, endüstri ilişkileri, kariyer planlama ve geliştirme, sosyal hizmetler, yönetim ve örgüt geliştirme, performans yönetimi ve sendikal ilişkiler gibi insan kaynakları konularında gerekli bilgilerin toplanması, işlenmesi, toplanması ve bu bilgilere gereksinim duyanlara aktarılmasını sağlayan bir sistemdir.

Personel bilgi sistemi anlayışından insan kaynakları felsefesine paralel olarak, insan kaynakları bilgi sistemlerine ilişkin bilgisayar yazılımları da yalnızca ücret bordrosu hesaplayan basit birer program olmaktan çıkmış, tüm insan kaynakları işlevlerini içeren çağdaş yazılımlar şekline dönüşmüştür.

Finans Bilgi Sistemi

Finans bilgi sistemi, işletmedeki finansal yöneticilere işletmenin gereksinim duyulduğunda en uygun maliyetle kaynak bulması ve bu kaynakların tahsisi ve kontrolüyle ilgili destek sağlayan sistemdir.

Esas itibariyle finans bilgi sistemi, işletmenin gereksinim duyduğu parasal kaynakların tedariki, bu kaynakların uygun işletme varlıklarına yönlendirilmesi, bunların kontrol ve denetimini sağlayan bütünleşik bir sistemdir.

İşletmecilik literatüründe çoğu zaman finans bilgi sistemi ile muhasebe bilgi sisteminin karıştırıldığı görülmektedir. Finans bilgi sistemi, gereksinim duyulan parasal kaynakların bulunması, bu kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanımı, kontrolü ve denetimine paralel olarak nakit yönetimi, portföy yönetimi, sermaye bütçelemesi, finansal tahmin ve finansal planlama konular, üzerinde odaklanmaktadır. Muhasebe bilgi sistemi ise, daha çok finansal olayların gözlemlenmesi, temel muhasebe prensipleri ve standartlarıyla birlikte ilgili kanunlar çerçevesinde kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi, raporlanması, saklanması ve ilgili kişilere iletilmesiyle ilgilenmektedir. Özetle, muhasebe karar almaktan çok, karar alacak kişilere ilgili bilgileri üretir ve sunar.

Muhasebe Bilgi Sistemi

Muhasebe bilgi sistemi, genel veya finansal muhasebe ve maliyet muhasebesi gibi geleneksel muhasebeleri de içeren geniş bir kavramdır. Temel işletme bilgi sistemlerinin en önemlisi ve en eskisidir. Muhasebe bilgi sistemi, aynı zamanda işletmeler tarafından bugüne kadar en iyi geliştirilen ve uygulanan bilgi sistemidir.

Bir başka deyişle muhasebe bilgi sistemi (MBS), işletme faaliyetlerini planlamak, kontrol etmek ve yönetmek amacıyla bilgi kullanıcılarının gereksinim duydukları bilgileri sağlamak için verileri ve mali nitelikli işlemleri süreçleyen ve onlara sunan sistemdir.

Muhasebe bilgi sistemi bilgi kullanıcılarının gereksinim duydukları bilgileri üretmek amacıyla şu işlemleri yürütmelidir:
– Mali nitelikli işlemler ve bunlar ile ilgili diğer verileri toplamak ve bunları muhasebe bilgi sistemine dahil etmek (girmek),
– Verileri süreçlemek (işlemek),
– Verileri ileride kullanmak amacıyla biriktirmek (depolamak),
– Kullanıcılara gereksinimler çerçevesinde üretilmiş rapor ve/veya bilgileri sağlamak ya da muhasebe bilgi sisteminde biriktirilmiş (depolanmış) verileri sorgulamak,
– Bilgiyi doğru ve güvenilir olarak üretebilmek amacıyla süreçlerin bütününü kontrol etmek.

Temel mali tabloların düzenlenme ilkeleri, temel mali tablolara paralel olarak iki ana gruba ayrılır. Buna göre muhasebe ilkeleri:
– Gelir Tablosu İlkeleri
– Bilanço İlkeleri
– Varlıklara İlişkin İlkeler
– Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler
– Özkaynaklara İlişkin İlkeler.

Kaynak: http://notoku.com/temel-isletme-bilgi-sistemleri/#ixzz3sznA36KR
NotOku.com’a teşekkürler.

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*