SEKRETERLİK HİZMETLERİ

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

“Sekreter” sözcüğü Latincedeki “sır” anlamına gelen “secret”sözcüğünden gelmektedir. “Sırlara sahip olan, gizli ve sırları en iyisaklayan” anlamındadır. İngilizcede “Secretary” sır saklayan kişiolarak kullanılır,Sekreterler Birliği sekreteri “Mükemmel ofis becerilerine sahip, doğrudanyönlendirilmeden kendiliğinden sorumluluk alabilen, inisiyatif ve yargı kullanabilen, verilenyetki çerçevesinde kararlar alabilen kişi” olarak tanımlamıştır.Sekreter, büro işlerinin düzgün bir şekilde yapılmasını sağlayan, yöneticisinin zamanınıverimli kılan en yakın yardımcısı ve sırdaşıdır.Sekreter, yöneticisini temsil eden ve onun adına kurum içi ve kurum dışı ilişkilerdebulunan bir büro görevlisidir.Sekreter, büro yönetimi konusunda bilgili, doğrudanemir almadan sorumluluk alabilme yeteneği gösteren,alınan görev ve sorumlulukları uyguladığı gibi kendisineverilen yetki sınırları içinde kararlar verebilen, yönetimkadrosu içinde yeri bulunan bir büro görevlisidir

İç ve dış yazışmaları yapmak, Ziyaretçileri ağırlamak, 
Sekreterlik MesleğiSekreterlik, bir kuruluşta iletişim, belgeleme ve düzenleme görevleriniİçeren bir meslek alanıdır. Genel olarak görevleri;Telefona bakmak,İç ve dış yazışmaları yapmak,Ziyaretçileri ağırlamak,Yazışmaları dosyalamak,Ziyaretçi kayıtlarını tutmak,Fatura kesmek,Randevuları vermek,Dış gezi organizasyonu,Toplantı düzenlemektir.

Türkiye’de sekreterlik mesleğinin gelişimi 
Türkiye’ de sekreterlik mesleğinin gelişim süreci Osmanlı İmparatorluğudönemine dayanır. Osmanlı İmparatorluğu’nda sır katipliği olarak nitelendirilensekreterliğin, devlet yönetiminde etkin bir yeri olmuştur. Türkiye’de bugünküanlamda sekreterlik hizmetleri; 1953 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ileKarayolları Genel Müdürlüğünde uygulanmıştır.Türkiye’de sekreterlik mesleğinin, dünya ile birlikte olmasa da benzer şekildegeliştiğini söyleyebiliriz. Türkiye’de sekreterlik hizmetleri sanayileşme ile birlikte,İş yeri yöneticilerinin iş akışlarının artması ve karmaşıklaşmasına bağlı olarak işhayatına girmiştir. Bu durum sekreterlik hizmetlerine ve sekreterlere olan ihtiyacıartırmış, iş yerlerinin sekreter istihdamını zorunlu hâle getirmiştir.Sekreterlik mesleğinin gelişimini destekleyen enson yenilik ise bilgi teknolojileridir. Bilgiteknolojilerinin gelişmesiyle kâğıtsızbürolar ve büro otomasyonuuygulamaları, işlerin daha kısasürelerde ve en iyi şekildetamamlanması sağlamıştır.

Büro Hizmetleri Sekreteri
Büro hizmetleri sekreteri bir yöneticiye direkt bağlı olmadanhizmetleri yürüten kişidir. Bu tür çalışanlar bürolarda bilgisayarkullanımı, yazışmaların yapılması, telefonlara bakılması, ziyaretçilerleilgilenilmesi gibi birçok konuyla ilgilenen ve gerektiğinde verilendiğer büro işlerini de yerine getiren kişilerdir.

Kaynakça: https://slideplayer.biz.tr/slide/3631547/

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal