Kriz Yönetimi

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

KRİZ​

12319308_577454565739076_1333593094_nA ) KRİZ KAVRAMININ TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Kriz toplum, şirket veya kişide ortaya çıkan buhrandır.İşletmeler açısından baktığımızda mevcut konumunu ve geleceğini etkileyebilen, beklenmeyen yada dikkate alınmayan ve önlem alınmakta geç kalınan sorun ve tehditlerin ortaya çıkmasıdır.Sorun veya tehdidin boyutu krizin önem derecesini ve çözüm önceliğini oluşturur. Krizi zayıf düşmüş bir bedene yerleşen virüse benzetebiliriz.Bedeninizdeki etkisi, bünyenizin gücüyle ters orantılıdır.Sizi yatağa düşürebilir veya tam tersi, aşı etkisi göstererek savunma mekanizmanızı güçlendirebilir.Bu demek oluyor ki kriz hem tehlike hem de fırsat Kriz; – Beklenilmeyen ve öncede sezilemeyen – Çabuk ve acele cevap verilmesi gereken – İşletmenin önleme ve uyum mekanizmalarını etkisiz hale getiren – Mevcut değerlerini, amaçlarını ve varsayımlarını tehdit eden gerilim durumudur. Krizin olumlu yanı değişim ve gelişim için yönetime baskı yapması ve işletmeni zayıf yönlerini ortaya çıkarmasıdır. 

B – KRİZİN TEMEL ETMENLERİ

· İşletmenin amaçları ve ihtiyaçları ile dış çevrenin arz ettiği şartlar arasındaki uyumun derecesi, onun krizle karşılaşma ihtimalini azaltır.

· Krizin ortaya çıkmasında işletme ile çevre arasındaki bağlılığın derecesi, işletmenin değişikliklere karşı hassasiyeti kriz durumunun olumlu veya olumsuz algılanması etkin rol oynar.

· Krizin şiddeti arttıkça işletmenin kriz durumuna vereceği tepkinin belirsizliği artar.

· Krizle baş etmede örgütün esnekliği, bütünleşmiş karar verme kabiliyeti var olduğu sürece söz konusudur. · Amaçlarla ilgili fırsat ve korkunun önemi arttıkça kriz durumunun şiddeti artar.

C – KRİZİN KAYNAKLARI                                                                                         12305659_577454552405744_1942944574_n

1. Dış çevre faktörleri

· Teknolojik Yenilikler

· Doğal Felaketleri

· Hukuki ve Politik Düzenlemeler

· Sosyo- kültürel Faktörleri

· Güçlü Rekabet

2. Genel ekonomik belirsizlik ve dalgalanmalar

· İşletmenin faaliyetlerini doğrudan etkileyen faktörler

– Mal ve hizmetlerde arz-talep dengesinin bozulması

– Ülkenin ödemeler dengesindeki bozulmalar

– İthalat ihracat rejimindeki değişmeler

– Ekonomik ve psikolojik nedenlerle halkın satınalma gücünün azalması

– Yüksek oranda enflasyon · İşletmenin faaliyetlerini dolaylı olarak etkileyen faktörler

– Enflasyonist etkilerle yatırımların azalması, karlılığın düşmesi

– Kredi darlığıvve kaynak yetersizliği nedeniyle işletmelerin büyüme gücünün azalması

– Politik çalkantılara bağlı olarak talebin frenlenmesi ve dolayısıyla üretimin düşmesi

– Grev ve lokavt gibi anlaşmazlıkların ortaya çıkması

3. Örgüt içi faktörler ve başarısız yönetim

· Bilgi toplama ve tecrübe yetersizliği

· Yönetimin değerleri, inanç ve tutumları

· İşletmenin geçmiş deneyimleri · İşletmenin yaşı

· İşletmenin diğer özellikleri

· Tepe yönetim fonksiyonlarında aksamalar

– Üst yönetimin tahmin etme ve sezgi gücünün zayıflığı

– Yeni prolemlerin farklılığını kavrayamama ve onlara eski çözümler uygulama eğilimi

– Çevrenin aktif ve dinamik yapısı karşısında pasif veya yavaş kalma

– Sistemi kusurlu bulma

– Krizi inkar etme ve taktikleri tehir etme

– Karar verme konumundaki yöneticinin kişiliği, krizin algılanması

– Tepe yöneticinin rolünü algılayışı 

D – KRİZ SÜRECİ

1. AŞAMA: POTANSİYEL KRİZ

Dış çevrenin sürekli değişmesi ve karmaşıklaşması yanında yönetimin de başarısız olması, işletme ile çevresi arasında bir “stratejik açıklık” oluşturmakta bu stratejik açıklık, işletmeyi kriz durumuna yöneltmektedir.

Stratejik açıklığın ortaya çıkmasına neden olan faktörler:

• Eksik veya yanlış çevre analizi                               • Örgüt yapısının esnek olması

• Yetersiz çevre desteği                                              • Kaynaklaın yeterli ve uygun olmaması

• Açık sistemi ve çevre etkisini basite alma           • Yetersiz uygulama ve yöntem yanlışları

• Değişikliklerle ilgili sinyalleri önemsememe

2. AŞAMA: GİZLİ KRİZ (İÇ VE DIŞ DEĞİŞİMLERİ FARKEDEMEME)

İşletmenin dış çevrede meydana gelen değişme ve gelişmelerden haberdar olmaması yada teşhis etmede ve tanımlamada yetersiz kalmasıyla başlar.

3. AŞAMA: KONTROL EDİLEBİLİR KRİZ (HAREKETE GEÇMEME)

Ortaya çıkan tehlike veya fırsatın geçici olabileceği düşüncesi ve dolayısı ile “bekle gör” politikasının cazip görülmesi veya değişikliğin mevcut dengeyi bozacak olması, dolayısı ile pahalıya mal olacağı ve yeni problemler çıkaracağı endişesi bu aşamanın oluşmasına neden oluyor.Birde geçmiş başarıların mevcut politika ve uygulamalarla kazanılmış olması sebebi ile yöneticiler mevcut faaliyetlere bağlı kalma eğilimi gösteriyorlar.

İşletmelerin bu durumdan kurtulması için yapılması gereken:

• Liderliğin rolü ve önemi artar                               • Tepe yönetim hemen harekete geçmelidir

• Problemler teşhis edildiklten sonra gerekli değişim hemen yapılmalıdır.

4. AŞAMA: KONRTOL EDİLEMEYEN VEYA YÖNETİLEMEYEN KRİZ

Geleceği görmeye çalışma, belirsizlik ve risk ortamında; karar alternatifleri çoğalır, kişisel yorum ve sezgiler ön plana çıkar.Bunun sonucunda verilen yalış kararlar ve uygulanan faaliyetler işletmeyi bu aşamaya getirir.

Bu aşamada genelde işletmelerde ;

• Karar verme durumunda olanları ikna etme ve gerginliği azaltmak için herkesin iyi bildiği ve uygun gördüğü faaliyetlere yönelirler

• masraflar kısılır                                      

 • ödemelerde kesinti yapılır            

• örgüt yapısı gözden geçirilerek yönetimin kontrolü arttırılır, merkezileşme başlar

• Işletmede gerilim artar                        

• başarısızlığın ölçülebilir hale gelmesi gizliliği arttırır, koordinasyon zayıflar

• yöneticiler alt kademelerden gelen şikayet ve itirazları önemsemezler ve bu durum krizin ortaya çıkmasının hem nedeni hem sonucu olur.

Bu durumda asıl yapılması gereken ;

• Doğru ve tam bilgi toplanmalı  • Uygun stratejiler seçilmelidir

5. AŞAMA: KRİZ

Artık işletmelerde açık bir kriz ortamı doğmuştur.

Bunu en açık göstergeleri;

· Yönetimde kızgınlık ve telaş

· Karmaşıklıkta artış

· Planlamanın gereksiz görülmeye başlaması, günlük faaliyetler önem kazanmaya başlar

· Gerilim alt kademelere doğru yayılır

· Örgüt iklimi bozulur

· Müşteri,çalışan, satış elemanları ve diğer kişi ve geruplar bu ilişkileri sınırlamaya ve gevşetmeye başlar Bu aşamada yapılması gerekenler ;

· Geniş çaplı bir reorganizasyon (personel,yapı,süreç,değerler,ideoloji,amaç , stratejilerde)

· güçlü bir örgüt kültürü oluşturulması

· daha esnek ve modüler bir yapı

· yönetim ve örgüt geliştirme · tepe yöneticilerini değiştirme

6. AŞAMA: ÇÖZÜM VEYA ÇÖKÜŞ

İşletme krizden kaçmayı tercih ederse çöküş gerçekleşir.Ancak krize çözüm bulmayı tercih ederse yeni bir döneme girmesi gerekir.Yeni amaçlar belirleyerek bunlara uygun stratejilerin seçimi ile değişim başlatılmalı , kriz yönetimine geçilmelidir.

E – KRİZİN SONUÇLARI Olumsuz sonuçları                                                 

1. Kararlarda merkezileşme eğilimi                                                                                12325289_577454545739078_1280323189_n (1)

– Bilgi toplamada yetersizlik

– Rutin faaliyet ve standart programların dışına çıkılması

– Kararalma ve kontrolün merkezileşmesi

– Yeni fikirlerin ortaya çıkması sınırlanır

2. Örgüt üyelerinde gerilim ve stresin artması

– Krize cevap verilmesi telaşı

– Sınırlı bilgi ve kaynaklarla çevreye uyma çabası

3. Psikolojik ve fizyolojik çöküntü , karşılıklı güvenin kaybolması

– Yoğun çalışma

– Bedeni ve zihni aşırı çaba, bıkkınkık, yorgunluk

– Yöneticilerde heyecen ve telaş

– Eksik bilgi, yanlış ve çelişkili verilerle karar alma

– Kişi ve gruplar arasında enformel ilişkilerin niteliğinin bozulması

– İşbirliğinin engellenmesi

4. Plan ve kararların niteliğinin bozulması

– Yanlış problemin çözülmesi

– Problemin yanlış teşhis edilmesi

– Probleme yanlış çözümün uygulanması

– Doğru problemin çok geç teşhis edilmesi veya teşhis edilememesi Olumlu sonuçları

1. Örgüt sorunlarının açığa çıkması , bunların giderilmesi için yeni stratejiler oluşturulması

2. Geleneksel yönetim tekniklerinin terk edilmesi

3. Yeni liderin ortaya çıkması

4. Erken uyarı sistemlerine duyulan gereğin belirmesi

5. Örgüt içinde işbirliği ve ekip çalışmasına duyulan gereksinimin artması

KRİZ YÖNETİMİ

A – KRİZ YÖNETİMİNİN NİTELİĞİ: Kriz yönetimi, bir yöneticinin muhtemel tehlike durumlarında kendi amaçlarını kabul edilebilir bir maliyetle karşılamaya çalışması sürecidir. Kriz yönetimini “korku krizi veya fırsat krizi” yaklaşımları açısından açıklayacak olursak Korku krizinde ; kayıplar asgariye indirilmeye çalışılır. Fırsat krizinde ; kazançların azamileştirilmesine çaba sarf edilir.

B – KRİZ YÖNETİMİNİN İLKELERİ: Sorun veya tehdidin boyutu krizin önem derecesini ve çözüm önceliğini oluşturur.Her kriz yönetimi beraberinde yeniden yapılanma ve değişim getirir.Kriz döneminde yeterli ve yetkin kaynakların olmayışı kaos ortamı uzatır.Zamanında kontrol altına alınmayan ve çözümlenemeye sorunlar ve tehditlerin etkilediği, tetiklediği sorun ve tehditler kartopu hızıyla büyür ve zamanla kontrolü ve iyileştirilmesi imkansız duruma gelir.

Bunun için: Kriz yönetimi sırasında;

• Doğru algılama ve teşhisin yapılması                             • Krizi geçekçi ve sükunetle karşılamak

• Bilgi toplama sistematik hale getirilmeli                       • Fırsat tanıyıcı roller dağıtımı yapılmalı

• Zaman baskısının azaltılmalı                                           • Kriz kaynakları ayrıntılı teşhisi edilmeli

• Merkezileşmenin önüne geçilmeli                                  • Yardımcı karar elemanları kullanılmalı

• Destekleyici liderlik                                                            • Orta kademe yöneticilerin geliştirilmesi Orta vadede ;

• Yeni değerlerin oluşturulması                        

 • Orta vadede bilgiyi kullanma kapasitesinin arttırılması Uzun Vadede ;

• İşletme amaç ve değerlerinin gözden geçirilmesi       • esnek ve dinamik bir yapı için önlemler alınması

 1. Objektif durum değerlendirmesi

2. Radikal, tutarlı, uygulanabilir hedefler üzerine inşa edilmiş ana ve ayrıntı iş planları

3. Birbiriyle uyumlu ve motive edilmiş “iş takımları” ve aksiyon planları hazırlanması

4. Krizin çalışma ortamında yarattığı olumsuz etkileri paylaşabilen, iş ortaklarını motive edebilen, resmin bütününü görebilen, objektif,radikal, tutarlı, güven veren güçlü bir lider yönetici veya yetkin fonksiyonel yöneticilerden, uzmanlardan oluşan ortak yönetim ekibinin oluşturulması

5. Hızlı, entegre ve güvenli işleyen bilgi sisteminin oluşturulması

6. Güçlü bir iletişim, halkla ilişkiler desteği ve başarı paylaşım modeli oluşturulması

7. Olmayan veya yetersiz kaynakların satın alma veya iş ortaklığı yoluyla tamamlanması

8. Krizle ilgili bilgilerin yeni kriz senaryoları ve yönetim planları geliştirilmesinde kullanılmak üzere arşivlenmesi ve değerlendirilmesi

C – KRİZ YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI

1. Krizden Kaçma Yaklaşımı Arzu edilmeyen durumları hafife alma veya kaçınma stratejilerini kapsar.Tehlikeye yönelik krizlerde ; denge durumunun korunmasına yardımcı olabilir.Fırsat krizinde; alternatif kayıp doğurabilir.

2. Krizi Çözme Yaklaşımı Hem kriz öncesi durumu tahmin etmeye hem de problemlerin çözümü için uygun zamanda harekete geçmeye bağlıdır.Kriz sinyallerini alacak erken uyarı sistemleri ve planlar geliştirilmesini gerekli kılar.

Kaynak: http://www.izafet.net/threads/kriz-ve-kriz-yonetimi.512294/

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*