KAMU YÖNETİMİ

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya

 KAMU YÖNETİMİ

Kamu yönetimi,

işlevsel anlamda kamu politikaları belirleme ve uygulama, yapısal anlamda ise devletin örgütsel yapısını ifade eder. Kamu, bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme anlamlarına gelirken; kamu yönetimi bu bütünün sevk ve idaresi anlamına gelmektedir.

Kamu Yönetimi; faaliyet, disiplin ve bir meslek niteliği taşımaktadır. Disiplinler arası bir nitelik de taşıyan kamu yönetimi çeşitli disiplinlerden gerekenleri alır ve kamusal sorunların çözümüne uygular. Çünkü kamu yönetimi; kamu politikalarının oluşturulması, uygulanması, planlanması, örgütlenmesi, yönlendirme, koordinasyon, denetim, sevk ve idare gibi işlem ve faaliyetlerin bir bütünüdür. Kamu bürokrasisini ve onun halkla ilişkisini ortaya koyan bir bilim dalıdır. Amaç olarak ise yönetimi oluşturan unsurların ortaya konulması, statü, örgüt, işlev ve davranışların tanımlanıp açıklanması söz konusudur.

Daha önceleri siyaset bilimi altında incelenen kamu yönetiminin ayrı bir disiplin olarak incelenmesini ilk olarak Thomas Woodrow Wilson dile getirmiş, yazdığı Yönetimin İncelenmesi isimli makalesiyle kamu yönetiminin ayrı bir disiplin olarak gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.

Bu alan İngilizcede “Public Administration” kelimesi ile karşılanır. Türkiye’de TODAİE (Türkiye Ortadoğu Amme İdare Enstitüsü) bu alanda inceleme ve faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir birimdir.
Kamu Yönetimi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bölümlerinden biridir. “Kamu Yönetimi” bölümlerinde başta “Devlet İdaresi” olmak üzere”Anayasa Hukuku”,”Türk Siyasal Yaşamı”, Toplumbilim, İktisat gibi dersler de verilmektedir. Kamu Yönetimi bölümünün öğrenim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı olanlarda hazırlık sınıfı hariç 4 yıldır.

Genel Bilgileriçerik

Bölümün başlıca amacı, kamuda ve özel sektörde çalışabilecek nitelikte üst ve orta düzey yöneticiler yetiştirmektir. Öğrencilere, siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk bilimleri anabilim dallarının kapsadığı derslerin yer aldığı bir program uygulanmaktadır. Programda yer alan dersler ve eğitim-öğretim yöntemleri, alanla ilgili temel bilgileri vermenin yanında, öğrencilere analitik bakış açısını ve sorgulayıcı bir anlayışı kazandırmaya çalışmaktadır.Kamu Yönetimi bölümü İdari hakimler de yetiştirdiği için Hukuk Fakültesinden sonra en çok hukuk derslerinin verildiği bölümdür.

Kamu yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının ve üçüncü sektör kuruluşlarının (dernekler, vakıflar, odalar, araştırma merkezleri, kooperatifler ve sendikalar gibi), genel yönetimi, personel (insan kaynakları) yönetimi, araştırma ve geliştirme, halkla ilişkiler gibi bölümlerinde görev almaktadırlar. Kısaca, Kamu Yönetimi Bölümü mezunları her türlü kuruluşun çeşitli kademelerinde uzman ve yönetici olarak görev almaktadırlar. Giderek daha fazla Kamu Yönetimi Bölümü mezunu belediyeler, dernekler ve vakıflar, il özel idareleri, uluslararası kuruluşlarda görev almakta veya ortaklık yoluyla kendi işini kurmaktadır.

Çalışma Alanları

 • Kaymakamlık.
 • İdare Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinde idari hakimlik
 • Bakanlıklarda uzmanlık, müfettişlik
 • KİT’lerde, yatırımcı kuruluşlarda, belediyelerde orta ve üst kademe yöneticilik, uzmanlık ve müfettişlik,
 • Teftiş kurullarında müfettişlik, uzmanlık ve yöneticilik,
 • Danıştay ve Sayıştay’da denetçi ve uzmanlık
 • Devlet Planlama Teşkilatı ile Rekabet Kurulu gibi üst kuruluşlarda uzmanlık
 • Dış İşleri Bakanlığında meslek memurluğu ve idari memurluk,
 • Hazine, DPT, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TÜİK gibi kuruluşlarda müfettişlik,
 • Tüm kamu ve özel bankalar ile özel sektör kuruluşlarında ve çokuluslu şirketlerde yöneticilik, müfettişlik ve uzmanlık

Kaynakça

 1. https://tr.wikipedia.org/wiki/Kamu_Yönetimi
 2. Eryılmaz, Bilal, “Kamu Yönetimi”, Erkam Matb. İstanbul 1999, s. 3-9
 3. Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü.

Örnek Reklam Alanı

Reklam buraya

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*