Genel sekreterler, satın alma yetkisini hastaneye devredebilecek..

Reklam Alanı

Reklam buraya
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMu
Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
Konu : Yetki Devri İşlemleri-03
KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE
İlgi: a) 02.11.2012 tarih ve 2012/3 sıra nolu Genelgemiz,
b) 21.01.2013 tarih ve 251 sayılı Genel Yazımız,
c) 24.06.2013 tarih ve 2704 sayılı Genel Yazımız,
d) 27.08.2013 tarih ve 3563 sayılı Genel Yazımız.
Bilindiği üzere Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin “Satınalma işlemleri” başlıklı 34 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Süreklilik arz eden hizmet alımları ile doğrudan temin limitlerinin üstünde kalan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ilgili sağlık kurumuölçeğinde yapılabilmesi için hastane yöneticisine yetki devredilebilmesi Kurumun iznine tabidir. ” şeklinde hüküm yer almaktadır.
Anılan hüküm doğrultusunda ilgi genelge ve genel yazılar ile Kamu Hastaneleri Birlikleri ve bağlı sağlık tesislerinin satınalma işlemlerinin yürütülmesine yönelik olarak yetki devri hususunda çeşitli düzenlemeler ve açıklamalar yapılmıştı.
Gelinen süreçte Birliklerden ve bağlı sağlık tesislerinden alman geri bildirimlerde; sağlık hizmeti sunumunda aksaklıklara meydan verilmemesi açısından gerektiğinde kullanılmak üzere her türlü alımın sağlık tesisi ölçeğinde yapılabilmesi için hastane yöneticilerine yetki devredilebilmesi hususunun genel sekreterlerin takdirine bırakılmasının daha uygun olacağı belirtilmektedir.
Kurumumuzca yapılan değerlendirmelerde; Genel Sekreterlerce hastane yöneticilerine yapılacak yetki devirlerinin, sağlık tesislerinin ihtiyaçlarının hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasına dolayısıyla da hizmet sunumuna olumlu yönde etkisinin olacağı düşünülmektedir.
Bu bağlamda; kaynakların etkili ve verimli kullanılması, ihtiyaçların doğru tespit edilmesi, sağlık tesislerinde atıl kapasitenin ve gereksiz stok maliyetlerine neden olunmaması, sağlık hizmet sunumunda aksaklıklara neden olunmadan toplu alımlardan kaynaklanacak kayda değer fiyat avantajlarının olup olmadığının iyi analiz edilmesi kaydıyla her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ilgili sağlık kurumu ölçeğinde yapılabilmesi için hastane yöneticisine yetki devredilebilmesi Genel Sekreterlerin takdirine bırakılmıştır.
Diğer taraftan bilindiği üzere Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 32 nci maddesinde;
“(1) Kurum taşra teşkilatı harcama yetkilisi Genel Sekreterdir.
(2) Harcama yetkililiğine yüklenilen görev ve yetkiler, ilgili kanuni düzenlemelerin izin vermesi halinde, bu düzenlemelerin izin verdiği ölçüler dahilinde başkanlara ve hastane yöneticisine devredilebilir… ” hükmü yer almaktadır.
Anılan hüküm doğrultusunda yapılacak yetki devirlerinde; döner sermaye kaynaklarından yapılacak harcamalarla ilgili olarak Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine, genel bütçe kaynaklarından yapılacak harcamalarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı’nca yayımlanmış ve yayımlanacak olan “Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ”lere ve ilgili diğer kanuni düzenlemelere dikkat edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca yetki devri yapılmış olsa da her türlü mal ve hizmet ile yapım işlerinin ihalelerine çıkmadan önce ilgili mevzuat ve Bakanlığımız ile Kurumumuz düzenlemeleri çerçevesinde gerekli olan onay/izinlerin alınması gerektiği unutulmamalıdır.
Bilgilerinizi ve satmalma işlemlerinde ilgili mevzuat, Bakanlığımız ve Kurumumuz genelgeleri ve genel yazıları çerçevesinde hareket edilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.

Reklam Alanı

Reklam buraya

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*