Büro Ergonomisi

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal

Ergonomi, Yunanca bir kavramdır. Ergonomi bugün araç, iş akışı, insan ilişkisinin uyumunu sağlayan, vücut rahatsızlıklarını engelleyen bir disiplin olarak kabul edilmektedir. Ergonomi, insanla iş çevresinde ki teknolojik araçların ve çalışma sisteminin tasarımında, insanların ihtiyaçlarını karşılamayı amaç edinen bilgi ve uygulamayı içeren disiplinler arası bir yaklaşımdır. Ergonomi, endüstriyel iş yerlerinde, tarım işletmelerinde, bürolarda, okullarda, hastanelerde, kısaca tüm çalışma yerlerinde daha verimli ve sağlıklı çalışma amacı ile uygulanmaktadır. Ergonomi anatomi, fizyoloji ve psikoloji bilimlerine ait bilgilerin uygulanmasıyla insan ile iş çevresi ve kullandığı donanım arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Ergonominin amacı, verimlilik ve etkinlik bakımından insan – sistem optimumunu (uygun değerini) elde etmektir. Bunun için sistem ve çevre üzerinde çalışmalar yapılarak işin iş görene uyumu sağlanmaya çalışılır. Doğal olarak insanın işe uyum sağlaması da aynı derecede önemlidir. Ergonomik çalışmaların kökeninde insanın verimini artırmak, makina temposuna ayak uydurmasını sağlamak dolayısıyla daha çok üretim yapacak duruma getirmek anlayışı vardır; ancak bu anlayış önceleri insanın bir makine gibi görülmesine yol açmıştır. Ergonominin öncelikli amacı, iş görenin iş tatminin artırılması, biyolojik, fizyolojik, psikolojik açıdan sağlıklı ortamlarda çalışmasını sağlanması olsa da, ergonomi sadece, işgören lehine bir dizi iyileştirme önlemleri ile yetinmez.

Bürolarda ergonomi, aşağıdaki gibi 4 grupta ele alınabilir:

  •  İnsanın özellikleri: duygusal, fiziksel ve ussal özelliklerdir.
  •  İnsan- makine ilişkileri: gösterge kontrol düzeni, boyut sorunları ve mekanik sorunlardır.
  •  Çalışma koşulları: duruş ve hareketler, yorgunluk, gerilim, monotonluk, iş güvenliği, kazalar, motivasyon, otorite, yetki ve sorumluluk ilişkilerinde oluşur.
  •  Çevresel koşullar: aydınlatma, gürültü, titreşim, sıcaklık, nem, hava akımı, düzen, temizlik, renk ve dekorasyon unsurlarından oluşur.

Büroların tasarımını yaparken ergonomik açıdan uyulması gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallar tasarımın nasıl yapılacağını gösterir. Söz konusu kuralları aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.

Tasarımda Denge İlkesi: Bu ilke büro malzemelerinin büroya belli bir denge prensibine göre yerleştirilmesini gerektirir. Büroların tasarımın da bunlardan biri simetrik denge, diğeri de asimetrik dengedir. Simetrik dengede ortak nokta, büro çalışanına hareket ekonomisini en iyi sağlayan noktadır. Bu noktaya göre konumlandıran malzemeler simetrik dengede sayılır. Asimetrik denge ise simetriği olmayan ancak konumlandırma biçimi hareket ekonomisi kurallarına aykırı olmayan denge türüdür.

Tasarımda Oran İlkesi: Büro çalışanlarının verimliliği için büro malzemelerinin yerleşiminin belli bir orana göre olması gerekir.

Tasarımda Uyum İlkesi: bürolarda kullanılan malzemeler büyüklük ölçüleri, bir uyum göstermelidir. Büroların tasarımın da uyum üç bakımdan ele alınır;

  • Büyüklük bakımından
  • Renk bakımından 
  • Kullanılan malzemelerin kalitesi bakımından

Tasarımda Sadelik İlkesi: En iyi tasarım en sade olandır. Sadelik aynı zamanda kolay iletişim kurmanın en iyi yardımcısıdır ve dikkatin dağılmasını önler. Abartılı bir büro, dikkatin dağılmasına neden olur ve verimliliği düşürür.

Bürolarda Yerleşim Ergonomisi

Yerleşim planlaması kavramı, çeşitli kaynaklarda değişik biçimlerde tanımlanmıştır. Yerleşim düzenlemesi; ürünün her bir bileşen parçası için örgütte akış yollarının planlaması, değişik akış yollarının üretim sürecini en kolay ve en ekonomik olarak gerçekleştirecek biçimde koordinasyonu, teknik biçimde hazırlanması ve en son olarak planın uygulamaya konulması biçimindeki aşamalardan geçilmesi olarak tanımlanır. Günümüzde ergonomik çalışmaların temel amacı, çalışma ortamını olası tehlikelerden ve kazalardan arındırmanın ötesinde, çalışma ortamının çalışanı güdülenecek ve iş tatmini bulmasını sağlayacak biçimde dizayn edilmesini sağlamaktır. Ergonomik tasarım ile işin anlamlı olarak algılanması sağlanır. Çalışanlara yeteneklerini kullanma ve kendini gerçekleştirme olanağı verilir. İş görenlerin kendilerini bir değer olarak görmeleri sağlanır. Böylece iş sisteminin, insan üzerinde yarattığı, fizyolojik ve psikolojik zorlanma en aza indirilir.

Büro Ortamında Hijyen Faktörleri: Işık, Ses, Sıcaklık, Renk

İş yerinin kötü aydınlatılmasının görme ile ilgili işlerde kalıcı göz bozulmalarına neden olduğu kanıtlanmıştır. Özellikle iş ortamında bilgisayarın fazla kullanılması, göz yorgunluklarına neden olmaktadır. Bununla birlikte göz yorgunluğu ve rahatsızlığı, kalıcı göz hastalıklarıyla eş tutulamaz ancak bilgisayar ekranına uzun süre bakmanının doğuracağı olumsuz etkilerin önlenmesi gerekir.

İnsan-Görsel Çevre İlişkisi: Yetersiz ışık göz yorgunluğuna neden olacağı için, öne eğilmiş duruş ve statik kas çalışmaları sonucu çeşitli kaslarda yorgunluk olur.

Büroların Termal Çevresi: İnsanla çevresi arasında, fiziksel nesnelerde olduğu gibi ısı alış – veriş olur. Bu ısı alış-verişini etkileyen, insan ve çevreyle ilgili birçok etken vardır. İnsan vücudu ısıya uyumlu olacak şekilde yaratılmıştır. Çalışma yerinin ısı derecesinin verimi olumlu yâda olumsuz olarak önemli oranda etkilediğini hepimiz biliriz. Bürolarda önemli bir termal çevre faktörü de nemlilik ve rutubettir.

Büroların Akustik Çevresi: İnsanın yaşadığı mekânda akustik açıdan konforun olması, rahatsızlık yaratmayan, gürültüden arınmış, konuşma anlaşılabilirliğini sağlayan, yankı (eko) yapmayan, akustik gizliliği sağlayan niteliklerin bulunması, bireyin akustik çevresini oluştururken, dikkat edeceği faktörlerdir.

Büroların Estetik Çevresi: Bürolar, ister tek kişilik özel odalar olsun, ister içinde birçok kişinin oturduğu açık bürolar olsun, kişiler, günlük yaşamlarının büyük kısmını, bürolarda geçirirler. bu nedenle büroların, tasarımlarının güzellik (estetik) duygularına hitap edecek şekilde olması gerekir. bu amaçla yapılacak düzenlemelerin başında, büroların “iç genişliği” sağlayan renklerle boyanması gelir. Bilindiği gibi renklerin insan psikolojisi üzerinde belli bir etkisi vardır.

Büro Dekorasyonu: Bürolardaki eşyaların renk ve biçimleri ile yerleşme düzenleri de verimi etkiler. Çalışma yerlerinde gereksiz eşya (masa, iskemle, dolap ) kesinlikle bulunmamalı, oda ve salonlarda görüşü kolaylaştıran, görünüşe çekicilik, çevrede ferahlatıcı ve huzur verici bir iklim yaratan eşyalar bulunmalıdır. Çalışma odası ve salonların birer eşya deposu olmadığı hiçbir zaman gözden kaçırılmamalıdır. Dekoratörler, çok kesin olmamak koşulu ile köşeli mobilyaların dikkatin dağılmasını önlediğini ileri sürmektedirler.

KAYNAK:

https://egirdirmyo.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/90/files/tk8-30052019.pdf

https://www.google.com/search?q=B%C3%9CROLARDA+ERGONOM%C4%B0&hl=tr&sxsrf=ALeKk01ZhCzrxmk32UBNAZeGxtGeGdTRwA:1586870212381&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjg5cCagOjoAhUbi8MKHexJD7MQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=608#imgrc=lyiuxOCShX9dAM&imgdii=6WTer8w_KhTQ4M

Örnek Reklam Alanı

#EvdeKal